LenkaKT L.M.A.T.

Reakce ministerstva na článek Indoš a jeho kamarádi

Jsem potěšen, že v odborném periodiku vyšel článek týkající se Projektu P III - "Infrastruktura" v takovém rozsahu. Je zcela evidentní, že se autorce článku skutečně podařilo vyčerpávajícím způsobem využít všech informací, které jí byly i z naší strany poskytnuty a popsat tak podstatu problematiky realizace projektu, který veřejnost nazývá "Internet do škol".

Bylo by samozřejmě naivní předpokládat, že tak rozsáhlý projekt s sebou nepřinese některé obtíže či změny termínů, které byly v převážné většině zaviněny vnějšími okolnostmi. Práce ministerstva školství byla a je podle mého názoru kvalitní a mírná zpoždění při realizaci plánovaných kroků byla vždy vedena snahou vyhnout se zjištěným nedostatkům a projekt připravit tak, aby byl pro školy opravdu dlouhodobým přínosem a jeho realizace byla efektivní. Během změn, z nichž jen některé projekt zpomalily, bylo dosaženo dvou hlavních a jasných výhod. Jednak se výrazně podařilo snížit náklady na organizaci a provoz celé páteřní intranetové školské sítě, jednak se více než čtyřnásobně zvýšil počet koncových stanic, přibyly servery a tiskárny, zvýšil se objem veškeré kabeláže a podobně. Projekt ve svém současném rozsahu a rychlosti realizace předbíhá původní plán minimálně v řádech měsíců.

V uvedených souvislostech musím, bohužel, odmítnout některá tvrzení, která se v jinak velmi kvalitním článku objevují.

Autorka poukazuje na údajnou chybu, která měla za následek snížení rozpočtových prostředků na Projekt P III o miliardu korun. V usnesení vlády ze dne 31.05. 1999 byl uveden výpočet, podle kterého by provoz 6000 multimediálních počítačů v 6000 lokalitách po dobu 5 let stál opravdu asi 5,43 miliardy korun. Celková částka vyčleněná v roce 2000 byla snížena na 4,43 miliardy korun, což odpovídalo plánovanému provozu 6000 multimediálních pracovních stanic po dobu 4 let. Nejedná se tedy o žádnou aféru nebo chybu, ale o zpřesnění propočtů. V březnovém usnesení vlády z roku 2001 byla pozměněna a upřesněna metodika realizace Projektu P III. Podle toho byla uzavřena 1. dílčí smlouva s Generálním dodavatelem. Ten má po dobu 36 měsíců provozovat síť, do které dodá 25400 počítačů, přes 2100 serverů, tiskárny a kompletní kabeláž v každé škole. Ministerstvo bude nakupovat pouze službu, nebude tedy investorem. Bude se tedy chovat jako subjekt soukromé sféry s maximální snahou snižovat veškeré náklady na provoz dodávaných technologií. Pro školy bude projekt zcela zdarma. Došlo tedy k výraznému zkvalitnění projektu, a pokud se prokáže jeho smysluplnost, nepochybuji o tom, že bude dále rozšiřován.

Dále autorka poukazuje na údajnou neznalost MŠMT o stavu na jednotlivých školách. K tomu lze říci pouze to, že Generální dodavatel zjišťuje skutečný aktuální stav až v okamžiku zahájení realizace projektu na škole a po jejím dokončení poskytne vybudováním infrastruktury ministerstvu nástroje na další sledování stavu vybavenosti ve škole. Je to jediný způsob jak zajistit, aby projekt byl realizován v souladu s jeho základním posláním - v první fázi realizovat nevybavené školy. Každý, kdo se o informační technologie zajímá, jistě ví, že stav vybavenosti škol se rychle měnil a mění. Plán realizace projektu byl stanoven jediným možným, statisticky správným způsobem - na základě rámcového průzkumu a kvalifikovaného odhadu stavu vybavenosti informačními technologiemi ve školách. Tedy: MŠMT mělo podklady pro strategické rozhodnutí, proč a jak chce službu nakupovat s vědomím, že přesný stav bude v jednotlivých případech zjišťován konkrétním zkoumáním na místech realizace projektu.

Výběr škol se pro první etapu jednoznačně řídí usnesením vlády a snahou dosáhnout v co nejkratším časovém úseku minimálního standardu vybavenosti informačními technologiemi všech základních a středních škol na území České republiky.

Další výtka směřovala k poskytování informací ze strany ministerstva školství. MŠMT poskytuje zásadně pouze informace schválené a ověřené. Snaží se jich zveřejňovat maximum a výrazný nárůst informovanosti je zřejmý od zahájení projektu. Je jasné, že současný stav není úplně ideální, ale právě proto ministerstvo iniciovalo úplnou změnu svých webových stránek tak, aby se schopnost poskytovat relevantní informace neustále zvyšovala. Vzniklo Informační centrum SIPVZ, které týdně odpovídá na řádově stovky dotazů, postupně se tak situace výrazně zlepšuje.

Na další výtky týkající se výběru škol a postupu v rámci dalších dvou projektů SIPVZ asi nemá smysl reagovat. Také Projekty P I a P II jsou realizovány podle plánu schváleného vládou, to, co je obsahem předkládané kritiky, je detailně rozpracováno v odborně zpracovaných metodikách, které jsou připraveny k okamžité realizaci. Informovanost o obou těchto projektech je v současné době rovněž výrazně vyšší, než jak autorka uvádí.

V Praze, dne 17. dubna 2002

Vrchní ředitel sekce SIPVZ

Ing. Drahomír Fránek

Autorkou tohoto webu je LenkaKT, alias Lenka Kosková-Třísková. Bádám a vyučuji na TU Liberec.

Poslední změna: 3. 3. 2011